Privatumo politika

PRIVATUMO POLITIKA

UAB „Achempak“ (toliau – Bendrovė) siekia apsaugoti asmenų privatumą, gerbia jų teises, todėl šioje privatumo politikoje aiškiai ir skaidriai pateikiami Bendrovėje ir jos interneto svetainėje taikomi informacijos rinkimo ir naudojimo principai, taip pat ir kita informacija apie Bendrovės nuostatas ir principus užtikrinant asmens duomenų apsaugą. Bendrovė atkreipia dėmesį, kad ši politika yra netaikoma, kai asmenys naršo kitų bendrovių interneto svetainėse ar naudojasi trečiųjų šalių paslaugomis jungdamiesi per Bendrovės tinklą.

 

Tvarkydama asmens duomenis Bendrovė vadovaujasi Europos Parlamento ir Tarybos Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu 2016/679, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo bei kitų susijusių teisės aktų reikalavimais.

 

Duomenų valdytojaBendrovė, buveinės adresas Jonalaukio km., Ruklos sen., LT-55296, Jonavos r. , el. pašto adresas achempak@achempak.com.

 

 

 1. Vykdoma duomenų tvarkymo veikla
 1. Bendrovėje gali būti renkami ir tvarkomi šie asmens duomenys (asmens duomenų kategorijos) šiais tikslais ir teisiniu pagrindu:
  • Personalo (asmenų kandidatuojančių į laisvas darbo vietas Bendrovėje) atrankos tikslas:
   • šiuo tikslu yra tvarkomi šie Asmens duomenys: identifikaciniai duomenys, kontaktiniai duomenys, gyvenimo aprašyme, motyvaciniame laiške ir kartu su jais pateikiamuose dokumentuose esantys duomenys, nuotrauka (jeigu kandidatas pats ją pateikia), kiti su personalo atranka susiję asmens duomenys.
   • Bendrovė šiuos duomenis tvarko Bendrovės teisėto intereso surasti kandidatus į laisvas darbo vietas ir juos įdarbinti pagrindu.
   • šiuo tikslu tvarkomi Asmens duomenys bus saugomi ne ilgiau nei 3 mėnesius nuo momento, kai kandidatui buvo pranešta, kad su juo nebus sudaryta darbo sutartis, o tais atvejais, kai skelbime buvo nurodyta, kad informuoti bus tik atrinkti kandidatai – nuo atrankos pabaigos dienos. Šis terminas gali būti pratęstas, jei asmens duomenys yra naudojami arba gali būti naudojami kaip įrodymai ar informacijos šaltinis ikiteisminiame ar kitokiame tyrime, įskaitant ir Valstybinės duomenų inspekcijos vykdomame tyrime, civilinėje, administracinėje ar baudžiamojoje byloje, ar kitais įstatymų nustatytais atvejais. Tokiu atveju asmens duomenys gali būti saugomi tiek, kiek reikalinga šiems duomenų tvarkymo tikslams, ir sunaikinami nedelsiant, kai tampa nebereikalingi.

 

 • Asmenų, dalyvaujančių Bendrovės skelbiamuose pirkimų konkursuose, atrankos tikslas:
  • šiuo tikslu yra tvarkomi šie Asmens duomenys: identifikaciniai duomenys, kontaktiniai duomenys, banko rekvizitai, duomenys apie įsiskolinimą (gauti iš VĮ Registrų centras, VMI ir Sodros), kontaktinio asmens duomenys, atestatuose ir kituose specifinę kvalifikaciją patvirtinančiuose dokumentuose esantys duomenys, kiti konkursui pateikti Asmens duomenys.
  • Bendrovė šiuos duomenis tvarko teisėto intereso Bendrovei ir/ar jos dukterinėms bendrovėms atsirinkti/rasti prekių/paslaugų/darbų tiekėjus pagrindu.
  • šiuo tikslu tvarkomi Asmens duomenys bus saugomi ne ilgiau nei 5 metus nuo pirkimų konkurso pabaigos dienos. Šis terminas gali būti pratęstas, jei asmens duomenys yra naudojami arba gali būti naudojami kaip įrodymai ar informacijos šaltinis ikiteisminiame ar kitokiame tyrime, įskaitant ir Valstybinės duomenų inspekcijos vykdomame tyrime, civilinėje, administracinėje ar baudžiamojoje byloje, ar kitais įstatymų nustatytais atvejais. Tokiu atveju asmens duomenys gali būti saugomi tiek, kiek reikalinga šiems duomenų tvarkymo tikslams, ir sunaikinami nedelsiant, kai tampa nebereikalingi.

 

 • Atsakymų ir informacijos pateikimo Asmenims tikslas:
  • tuo atveju, jei Asmenys pateikia užklausą/skundą Bendrovės socialinėje paskyroje, internetinėje svetainėje ar joje nurodytais kontaktais – elektroniniu paštu, telefonu ar registruotu paštu, tam kad būtų tinkamai atsakyta į užklausą/skundą, Bendrovė renka ir tvarko šiuos asmens duomenis: identifikacinius duomenis, kontaktinius duomenis, susirašinėjimą ir jame esančius su Asmeniu susijusius duomenis.
  • Bendrovė šiuos duomenis tvarko teisėto intereso atsakyti į Asmenų pateiktas užklausas/skundus pagrindu.
  • šiuo tikslu tvarkomi Asmens duomenys bus saugomi ne ilgiau nei 3 metus. Šis terminas gali būti pratęstas, jei Asmens duomenys yra naudojami arba gali būti naudojami kaip įrodymai ar informacijos šaltinis ikiteisminiame ar kitokiame tyrime, įskaitant ir Valstybinės duomenų inspekcijos vykdomame tyrime, civilinėje, administracinėje ar baudžiamojoje byloje, ar kitais įstatymų nustatytais atvejais. Tokiu atveju asmens duomenys gali būti saugomi tiek, kiek reikalinga šiems duomenų tvarkymo tikslams, ir sunaikinami nedelsiant, kai tampa nebereikalingi.
  • Asmenų duomenis Bendrovė naudoja tik tam, kad galėtų tinkamai ir objektyviai išnagrinėti Asmenų užklausas, suteikti Asmenims reikiamą informaciją, atsakyti į Asmenų klausimus, išspręsti Asmenų prašymus ar reikalavimus, pakonsultuoti. Užklausos duomenis Bendrovė taip pat gali analizuoti siekdama gerinti Bendrovės veiklos ir Asmenims teikiamų paslaugų kokybę, atsižvelgiant į Asmenų nuomonę bei pasiūlymus.
  • Bendrovė neviešina savo susirašinėjimo su Asmenimis informacijos. Tačiau jei Asmenų užklausa, pretenzija gaunama viešose interneto svetainių komentarų formose ar socialinių tinklų komentaruose, Bendrovė pasilieka teisę atsakymą/komentarą pateikti viešai, tokia pačia forma, kokia buvo gauta užklausa.

 

 • Bendrovės turto, taip pat darbuotojų, klientų ir kitų asmenų saugumo užtikrinimo tikslas:
  • šiuo tikslu Bendrovės teritorijoje ir patalpose vykdomas vaizdo stebėjimas.
  • Garsas nėra įrašomas.
Vaizdo stebėjimo vietos adresas Stebimos teritorijos/patalpos
UAB „Achempak“ , Jonalaukio k., Ruklos sen., Jonavos r. 26 vaizdo kameros perimetras aplink Bendrovės pastatą ir teritoriją

 

1 vaizdo kamera –karpymo padalinyje
2 vaizdo kameros – AGL padalinyje
1 vaizdo kamera – PE padalinyje
 • Vaizdo duomenys yra tvarkomi šiais būdais: daromas vaizdo duomenų įrašas.
 • Bendrovė šiuos duomenis tvarko teisėto intereso apsaugoti Bendrovės turtą, taip pat darbuotojus, klientus ir kitus asmenis bei jų turtą pagrindu.
 • Vaizdo stebėjimo metu surinkti Asmenų duomenys (vaizdo duomenys) saugomi 30 (trisdešimt) kalendorių dienų. Pasibaigus nustatytam terminui, duomenys automatiniu būdu sunaikinami. Jei vaizdo įrašų duomenys yra arba gali būti naudojami kaip įrodymai ar informacijos šaltinis ikiteisminiame ar kitame tyrime, civilinėje, administracinėje ar baudžiamojoje byloje ar kitais įstatymų nustatytais atvejais, vaizdo duomenys gali būti saugomi tiek, kiek reikalinga šiems duomenų tvarkymo tikslams, ir sunaikinami nedelsiant, kai tampa nebereikalingi.

 

 • Sutarčių su trečiaisiais asmenimis sudarymo, vykdymo, administravimo ir tarpusavio komunikacijos tikslas:
  • Šiuo tikslu yra tvarkomi kitos sutarties šalies atstovo, darbuotojo, įgaliotinio duomenys: vardas, pavardė, asmens kodas arba gimimo data, parašas, darbinis el. paštas ir telefono numeris, darbovietės rekvizitai, kiti asmens duomenys tiek, kiek jie reikalingi bei susiję su sutarties sudarymu ir vykdymu ar kuriuos pateikia pats Asmuo.
  • Bendrovė šiuos duomenis tvarko teisėto intereso komunikuoti su partnerių atstovais tiek, kiek tai susiję su sutarčių sudarymu ir vykdymu bei jas tinkamai vykdyti, pagrindu.
  • Šiuo tikslu renkami asmens duomenys saugomi ne ilgiau kaip 10 metų nuo sutarties pasibaigimo. Šis terminas gali būti pratęstas, jei Asmens duomenys yra naudojami arba gali būti naudojami kaip įrodymai ar informacijos šaltinis ikiteisminiame ar kitokiame tyrime, įskaitant ir Valstybinės duomenų inspekcijos vykdomame tyrime, civilinėje, administracinėje ar baudžiamojoje byloje, ar kitais įstatymų nustatytais atvejais. Tokiu atveju asmens duomenys gali būti saugomi tiek, kiek reikalinga šiems duomenų tvarkymo tikslams, ir sunaikinami nedelsiant, kai tampa nebereikalingi.

 

 • Tarptautinių sankcijų ir ribojamųjų priemonių įgyvendinimo tikslas:
  • Šiuo tikslu yra tvarkomi šie Bendrovės kliento, tiekėjo, partnerio, su kuriuo Bendrovė palaiko dalykinius santykius, jo akcininko, galutinio naudos gavėjo, kitaip jį kontroliuojančio asmens duomenys apie tai, kad jam/jiems nėra taikomos ES sankcijos: identifikaciniai duomenys (vardas, pavardė, gimimo data), tiesioginių ir/ar netiesioginių sąsajų su sankcionuotais subjektais duomenys (susiję su sankcionuotais subjektais ar ne), duomenys apie turimą akcijų/pajų/dalių skaičių, kontrolės forma ir/ar būdai (pvz.: turi teisę arba įgaliojimus skirti arba pašalinti administracinio, valdymo ar priežiūros organo narių daugumą, turi teisę juos paskirti pasinaudojus savo balsavimo teisėmis ir kt.), kita sankcijų sąrašuose ar sankcijų tikrinimo priemonėse pateikiama informacija apie tikrinamą asmenį (gimimo data, gimimo vieta, lytis ir kt.).
  • Bendrovė šiuos duomenis tvarko bendrovei taikomos teisinės prievolės pagrindu. Tokia teisinė prievolė nustatyta, pvz.: Lietuvos Respublikos tarptautinių sankcijų įstatyme.
  • Šiuo tikslu tvarkomi duomenys bus saugomi tol, kol asmeniui yra taikomos sankcijos, bet ne ilgiau nei 10 metų. Šis terminas gali būti pratęstas, jei asmens duomenys yra naudojami arba gali būti naudojami kaip įrodymai ar informacijos šaltinis ikiteisminiame ar kitokiame tyrime, įskaitant ir Valstybinės duomenų inspekcijos vykdomame tyrime, civilinėje, administracinėje ar baudžiamojoje byloje, ar kitais įstatymų nustatytais atvejais. Tokiu atveju asmens duomenys gali būti saugomi tiek, kiek reikalinga šiems duomenų tvarkymo tikslams, ir sunaikinami nedelsiant, kai tampa nebereikalingi.

 

 

 • Bendrovė, administruodama savo paskyras socialiniuose tinkluose Facebook, Instagram (Meta) ir LinkedIn, kartu su jais veikia kaip bendri duomenų valdytojai toje konkrečioje apimtyje, kokią viešai pateikia minėti socialiai tinklai. Bendrovė neturi galimybių daryti įtakos šių socialinių tinklų vykdomiems duomenų tvarkymo veiksmams. Informacijos apie socialiniuose tinkluose vykdomą duomenų tvarkymą bei privatumo užtikrinimo principus ieškokite šių socialinių tinklų privatumo pranešimuose (privatumo politikoje).

 

1.8.   Duomenys nebus naudojami automatizuotų sprendimų priėmimui Jūsų atžvilgiu, įskaitant profiliavimą.

1.9.  Asmens duomenys gali būti perduoti:

1.9.1.  duomenų valdytojams ir duomenų tvarkytojams, kurie atlieka tam tikrus darbus ir/ar teikia paslaugas (pvz.: informacinių technologijų bendrovėms, kurios duomenis tvarko, kad užtikrintų informacinių sistemų kūrimą, tobulinimą ir palaikymą; bendrovėms, kurios užtikrina pranešimų klientams siuntimą, teikia apsaugos ir kitas paslaugas, įskaitant teisės, finansų, mokesčių, verslo valdymo, personalo administravimo, buhalterinės apskaitos paslaugas ir pan.);

1.9.2.  teismui, teisėsaugos įstaigoms ar valstybės institucijoms, kitoms organizacijoms ir asmenims tiek, kiek tokį teikimą nustato teisės aktų reikalavimai (pvz.: antstoliams, teismams, VMI, SODRAI, policijai ir kt.)arba siekiant apginti Bendrovės ar trečiosios šalies teises ar teisėtus interesus;

1.9.3.   UAB koncernui „ACHEMOS GRUPĖ“ir/ar jos grupės bendrovėms;

1.9.4.   kitiems asmenims Asmens sutikimu, jei toks sutikimas gaunamas dėl konkretaus atvejo;

 

Jeigu į šį asmens duomenų gavėjų sąrašą patektų ne Europos Ekonominės Erdvės valstybėje esantys asmens duomenų gavėjai, asmens duomenys perduodami tik į Komisijos sprendimu dėl tinkamo duomenų apsaugos lygio patvirtintas valstybes arba tik į valstybes, kurių atžvilgiu taikomos Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 46 str. 2 d. ar 3 d., 49 str. 1 d.  nustatytos apsaugos priemonės, su kuriomis turėtumėte galimybę susipažinti šioje Privatumo politikoje nurodytais kontaktais.

 

1.10.  Kiekvienu atveju duomenų gavėjams pateikiama tik tiek duomenų, kiek yra būtina konkrečiam pavedimui įvykdyti ar konkrečiai paslaugai suteikti/darbams atlikti.

 

1.11. Bendrovės svetainėje įvedus el. pašto adresą galite užsisakyti naujienlaiškius, kurie leis pirmiesiems sužinoti apie Bendrovės prekes, paslaugas, pasiūlymus bei naujienas. Užsisakius naujienlaiškį, asmens el. pašto adresą Bendrovė naudos remdamasi asmens sutikimu, kurį galima bet kuriuo metu atšaukti. Asmens el. pašto adresą Bendrovė gali perduoti tretiesiems asmenims, teikiantiems specializuotas paslaugas, tik tam, kad būtų išsiųstas naujienlaiškis. Atsisakyti Bendrovės naujienlaiškių prenumeratos galima paspaudus atitinkamą nuorodą arba kitais šioje politikoje nurodytais būdais.

 

 1. Slapukų politika

 

 1. Slapukas – mažas duomenų rinkinys, kurį interneto svetainė įrašo į asmens kompiuterio, mobilaus prietaiso ar kito įrenginio naršyklę. Sekantį kartą apsilankius svetainėje šis failas gali būti nuskaitytas, kad svetainė galėtų atpažinti kompiuterį, mobilųjį prietaisą ar įrenginį. Duomenų rinkiniuose nėra asmeninės informacijos, bet jei teikiate tokią informaciją mums, pavyzdžiui, registruodamiesi mūsų svetainėje, tai gali būti nuoroda į informaciją, esančią duomenų rinkinyje.
 2. 1. Bendrovės svetainėje naudojami toliau nurodyti slapukai šiais tikslais:

2.1.1. Techniniai slapukai. Techniniai slapukai padeda rodyti Bendrovės svetainę, padeda užtikrinti jos funkcionalumą, sukurti vartotojo paskyrą, prisijungti ir tvarkyti užsakymus. Šie techniniai slapukai yra būtini tinkamam svetainės funkcionavimui.

2.1.2. Funkciniai slapukai. Funkciniai slapukai skirti prisiminti svetainės svečių pageidavimus ir padėti naudoti svetainę veiksmingai bei efektyviai. Pavyzdžiui, šie slapukai prisimena svetainės svečių pageidaujamą kalbą, paieškas ir anksčiau peržiūrėtas prekes. Šiuos slapukus Bendrovė gali naudoti ir svetainės svečių registracijos informacijai prisiminti, kad kaskart apsilankius svetainėje nereikėtų iš naujo įvesti prisijungimo duomenų. Šie funkciniai slapukai nėra būtini svetainei funkcionuoti, tačiau prideda funkcionalumo ir pagerina naudojimąsi svetaine.

2.1.3. Analitiniai slapukai. Šiuos slapukus naudojant įgyjama žinių, duomenų apie tai, kaip lankytojai naudoja Bendrovės svetainę. Tokiu būdu galima optimizuoti ir pagerinti svetainę, suprasti reklamų ir komunikacijos efektyvumą. Šių slapukų pagalba galime rinkti duomenis apie lankytojų peržiūrėtus internetinius puslapius, iš kurių puslapių lankytojas atėjo, kokius el. laiškus lankytojai atvėrė ir į kuriuos sureagavo bei informaciją apie datą ir laiką. Tai taip pat reiškia, kad Bendrovė įgyja galimybę naudoti informaciją apie svetainės lankytoją ir tai, kaip jis naudoja šią svetainę, pavyzdžiui, apsilankymo dažnumą, paspaudimų skaičių tam tikrame puslapyje, naudotus paieškos žodžius ir kt. Kaip reklaminių kampanijų dalį, Bendrovė gali panaudoti analitinius slapukus, kad sužinotų, kaip vartotojai naršo svetainėje po to, kai jiems parodoma reklama internete. Tai gali apimti ir reklamas trečiųjų šalių svetainėse.

2.1.4. Komerciniai slapukai. Naudojami Bendrovės ir trečiųjų šalių slapukai, kad Bendrovės bei kitose svetainėse būtų rodoma suasmeninta reklama.

 

2.2. Slapukai gali būti naudojami tik jeigu svetainės naudotojas davė sutikimą. Sutikimas nėra būtinas duomenų techniniam saugojimui ar naudojimui, kurio vienintelis tikslas yra perduoti informaciją elektroninių ryšių tinklu, būtinais atvejais teikti informacinės visuomenės paslaugas, kurias užsako svetainės naudotojas.

 

2.3. Sutikimai dėl slapukų naudojimo gali būti gaunami šiais būdais: per naršyklės nustatymus, informavimo eilutėje interneto svetainėje, iššokančius langus, registruojantis interneto svetainėje. Apsilankius Bendrovės interneto svetainėje lankytojas gali pasirinkti, ar nori naudoti slapukus. Slapukus galima valdyti ir (arba) ištrinti pagal savo pageidavimus. „Internet Explorer“, „Safari“, „Firefox“, „Chrome“ ar kitos naršyklės nustatymuose galima pasirinkti, kuriuos slapukus norima priimti ir kuriuos atmesti. Daugumoje naršyklių galima patikrinti, kokie slapukai yra įrašyti, ir ištrinti atskirus slapukus, blokuoti trečiųjų šalių slapukus, blokuoti slapukus iš konkrečių interneto svetainių, blokuoti visų slapukų siuntimą, uždarant naršyklę ištrinti visus slapukus.

 

2.4.  Svetainės lankytojas gali bet kada atšaukti duotą sutikimą naudoti slapukus pakeitęs nustatymus ir ištrynęs įrašytus slapukus. Informuojame, kad visiškai užblokavus slapukus Bendrovės interneto svetainė gali neveikti tinkamai.

2.5. Duomenis apie Bendrovės naudojamus slapukus rasti bei tvarkyti slapukų parinktis galite Bendrovės interneto svetainėje paspaudę atitinkamą nuorodą.

2.6. Interneto svetainėje taip pat gali būti naudojami trečiųjų šalių slapukai. Daugiau informacijos apie trečiųjų šalių slapukų renkamus duomenis prašome ieškoti jų privatumo politikoje.

 

 

 • Duomenų subjektų teisės

 

3.1. Asmenys turi šias teises:

 • teisę susipažinti su duomenimis ir tuo, kaip jie yra tvarkomi;
 • teisę reikalauti ištaisyti duomenis;
 • teisę reikalauti ištrinti duomenis;
 • teisę apriboti duomenų tvarkymą;
 • teisę į duomenų perkeliamumą;
 • teisę nesutikti su duomenų tvarkymu;
 • teisę nebūti automatizuotai vertinamam ir profiliuojamam.
 • teisę bet kada atšaukti sutikimą tvarkyti duomenis, kuomet duomenys yra tvarkomi sutikimo pagrindu. Sutikimo atšaukimas nedaro poveikio sutikimu pagrįsto asmens duomenų tvarkymo, atlikto iki sutikimo atšaukimo, teisėtumui. Sutikimą galite atšaukti susisiekus su duomenų apsaugos pareigūnu kontaktais aukščiau nurodytais kontaktais, taip pat susisiekus su Bendrove patogiu būdu. Sutikimą dėl slapukų galite atšaukti Privatumo politikos 2.3 punkte nustatyta tvarka.

 

 • Prašymai dėl teisių įgyvendinimo bendrovei turi būti pateikti raštu (įskaitant elektroninį formatą) taip pat turi būti įmanoma identifikuoti prašymą padavusio asmens bei duomenų subjekto tapatybę. Duomenų subjekto tapatybė nustatoma pagal tapatybę patvirtinantį dokumentą ar elektroninių ryšių priemonėmis, kurios leidžia tinkamai identifikuoti asmenį. Jei prašymą duomenų subjektas siunčia paštu ar per pasiuntinį, prie prašymo turi būti pridėta teisės aktų nustatyta tvarka patvirtinta duomenų subjekto asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija. Kai dėl informacijos apie asmenį kreipiasi jo atstovas, jis turi pateikti atstovavimą patvirtinantį dokumentą ir duomenų subjekto bei atstovo tapatybę patvirtinantį dokumentą, jeigu nėra kitų protingų būtų nustatyti atstovo ir duomenų subjekto tapatybių.

 

3.3. Dėl duomenų subjektų teisių įgyvendinimo kreiptis į Bendrovę, kontaktiniai duomenys yra šie: el. paštas Achempak@achempak.com, tel. +370 349 56970.

 

 1. Asmens duomenų saugumas

 

 • Bendrovė asmens duomenis tvarko atsakingai, teisėtai, sąžiningai ir skaidriai. Nustatydama asmens duomenų tvarkymo priemones, taip pat duomenų tvarkymo metu, Bendrovė įgyvendina tinkamas duomenų apsaugos technines ir organizacines priemones, skirtas apsaugoti tvarkomus asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, sugadinimo, pakeitimo, praradimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.

 

 

 1. Teisių gynimo tvarka

 

 • Informuojame, kad asmenys turi teisę skųsti Bendrovės veiksmus (neveikimą) Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai ir teismui teisės aktų nustatyta tvarka, taip pat skųsti teismui Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos veiksmus (neveikimą).

 

 1. Baigiamosios nuostatos

 

 • Bendrovės svetainėje gali būti pateikiamos nuorodos į kitų asmenų, įmonių ar organizacijų interneto tinklalapius. Atkreipiame dėmesį, kad Bendrovė nėra atsakinga už tokių interneto tinklalapių turinį ar jų naudojamus privatumo užtikrinimo principus. Tad jei paspaudę nuorodą iš Bendrovės interneto svetainės pateksite į kitus tinklalapius, turėtumėte atskirai pasidomėti jų privatumo politika.
 • Atnaujinus šią privatumo politiką, atnaujinta informacija bus pateikiama Bendrovės interneto svetainėje achempak.com.

Dėl bet kokių klausimų, susijusių su asmens duomenų tvarkymu Bendrovėje, prašome kreiptis į Bendrovę el. paštu Achempak@achempak.com  ir/arba telefonu Nr. +370 34956970.